คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการในงานสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่าย สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ที่มีความชำนาญด้านการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่าย โดยมีสมรรถนะด้านการวิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์  ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 6
                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสนับสนุนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ
                    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านงานสนับสนุนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ
                    - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 5 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 6   
                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 6 จำนวน3 หน่วย
          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2523)
ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (3513)

          2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-FVPK-167B วิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย
ICT-GKPE-171B วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ICT-KCRF-173B ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ