คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในด้านการออกแบบเกม โดยสามารถออกแบบรายละเอียดในเกมตามทิศทางที่กำหนดได้  สามารถทำงานที่มีความละเอียดซับซ้อนมากได้ มีความเข้าใจเรื่องการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเกม สามารถทำงานร่วมงานกับทีมอื่นได้ สามารถสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทีมเข้าใจได้เป็นอย่างดี โดยมีทักษะในการสื่อสาร  ประสานงาน และการอธิบายงานให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ในระดับดี ตลอดจนมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ พร้อมทั้งมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
 1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในด้านการออกแบบเกม หรือที่เกี่ยวข้อง  หรือ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบเกม หรือ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
  • มีประสบการณ์ทำงานในการออกแบบเกมที่ได้วางขายหรือเผยแพร่แล้ว ไม่น้อยกว่า 1 เกม  โดยต้องเข้าร่วมในกระบวนการผลิตและพัฒนาเกมนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ หรือ
  • ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 4 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5
  • ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5 จำนวน 4  หน่วย

          ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT---5-008ZB จัดทำแนวคิดตัวละครของเกม
ICT---5-008ZB จัดทำแนวคิดฉากและสภาพแวดล้อมของเกม
ICT---5-008ZB จัดทำกติกา กลไก และองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการเล่น
ICT---5-008ZB จัดทำลำดับขั้นตอนและแนวคิดการสื่อสารของเกม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0261-A : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับ