คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 6  ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในด้านการออกแบบเกม โดยสามารถกำหนดทิศทาง โครงสร้าง ภาพรวมให้เกมได้  มีความเข้าใจเรื่องการตลาดของเกมในระดับพื้นฐาน สามารถติดต่อสื่อสารและเข้าใจความต้องการเจ้าของโครงการเป็นอย่างดี โดยสามารถถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าให้ออกมาเป็นแนวคิดหรือภาพรวมของเกมได้ จะต้องมีทักษะในการบริหารทีมและการสอนงานในระดับดี โดยสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน มอบหมายงาน และอธิบายงานทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทีมมีความเข้าใจสอดคล้องตรงกัน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามงานและตรวจสอบความถูกต้องของงานได้อย่างละเอียดรอบคอบ คาดการณ์ถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องในงานได้ สามารถปรับแก้หรืออธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทีมนำไปปรับแก้ไขได้อย่างถูกต้อง มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยใช้การตัดสินใจจากประสบการณ์ที่มี 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
 1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 6
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในด้านการออกแบบเกม หรือที่เกี่ยวข้อง  และมีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบเกม หรือ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบเกม  หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบเกมที่ได้วางขายหรือเผยแพร่แล้ว ไม่น้อยกว่า 2 เกม  โดยต้องเข้าร่วมในกระบวนการผลิตและพัฒนาทั้ง 2 เกมนั้นตั้งแต่ต้นจนจบ หรือ
  • ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และดิจิทัลคอนเทนต์  สาขาเกม  อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 5
  • ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 6 จำนวน  5  หน่วย

          ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT---6-008ZB จัดการหรือบริหารทีม
ICT---6-008ZB จัดทำแนวคิดเบื้องต้น และแนวเกม
ICT---6-008ZB จัดทำแนวคิดของเกมและขอบเขตของเกม
ICT---6-008ZB จัดทำโครงเรื่องของเกม
ICT---6-008ZB จัดทำแผนการหารายได้ในเกม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0261-A : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับ