คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 4 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในด้านการออกแบบเกม โดยสามารถออกแบบรายละเอียดในเกมตามทิศทางที่กำหนดได้ มีความรู้เชิงทฤษฎีเพื่อออกแบบเกม สามารถทำงานและแก้ไขปัญหาที่ไม่ซับซ้อนได้  มีความเข้าใจเรื่องการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเกม ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับทีม สื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทีมและสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ทักษะและความรู้ที่มีอยู่ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 4
    • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือ
    • ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาออกแบบหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ
    • มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบเกม หรือ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัลสาขาเกม อาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 4
    • ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเกม ระดับ 4 จำนวน 6  หน่วย

          ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบเกม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT---4-008ZB จัดทำฉากและระดับความยากของเกม
ICT---4-008ZB จัดทำส่วนการควบคุมของเกม
ICT---4-008ZB ตรวจสอบเกมตามการออกแบบเกมและปรับปรุงคุณภาพของเกม
ICT---4-008ZB จัดทำบัญชีทรัพยากรภาพในเกม
ICT---4-008ZB จัดทำบัญชีทรัพยากรเสียงในเกม
ICT---4-008ZB จัดทำบัญชีข้อความในเกม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0261-A : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับ