คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักแอนิเมเตอร์ 3 มิติ (3D Animator) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักแอนิเมเตอร์ 3 มิติ (3D Animator) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่สามารถทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง วางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน มีทักษะความเป็นผู้นำ ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงาน และต้องสามารถสร้างสร้างเลเอาท์ สร้างภาพเคลื่อนไหว และประเมินคุณภาพงานแอนิเมชัน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักแอนิเมเตอร์ 3 มิติ ระดับ 5

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านแอนิเมชัน หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

                    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านแอนิเมชัน หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ

                    - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักแอนิเมเตอร์ 3 มิติ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยได้รับการยกเว้นการประเมินหน่วยสมรรถนะในระดับ 4

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักแอนิเมเตอร์ 3 มิติ ระดับ 5

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักแอนิเมเตอร์ 3 มิติ ระดับ 5 จำนวน 4 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (3435)
สถาปนิกก่อสร้าง (2161)
นักประพันธ์และนักเขียนอื่นๆ (2641)

          3D Animator 2D Animator ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม สถาปนิก นักเขียนการ์ตูน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-TACT-213B สร้างเลเอาท์
ICT-SJLH-215B สร้างภาพ เคลื่อนไหว
ICT-CITB-218B ประเมินคุณภาพงานแอนิเมชัน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ