คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมในงานด้านการจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สายที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการเตรียมแผน ติดตั้งและส่งมอบงาน การรายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 4

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย  หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

                    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย หรือที่เกี่ยวข้อง

                    - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย หรือที่เกี่ยวข้อง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย  ระดับ 4

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 4 จำนวน 2 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (3513)

2131.10 นักวิเคราะห์ระบบ

2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล

2131.60 วิศวกรซอฟต์แวร์

2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-NVYR-200B เตรียมแผน ติดตั้ง และส่งมอบงาน
ICT-KZEK-202B รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ