คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในงานด้านการจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอดงาน สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้  โดยมีสมรรถนะในการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและป้องกัน การประเมินความมั่นคงและความเสี่ยง ถ่ายทอด สอนงาน ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 5

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย  หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

                    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ

                    - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 5

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ (3513)

2131.10 นักวิเคราะห์ระบบ

2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล

2131.60 วิศวกรซอฟต์แวร์

2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-TBYQ-197B สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ
ICT-WFDT-201B วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและป้องกัน
ICT-BNGT-203B ประเมินความมั่นคงและความเสี่ยง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ