คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่สามารถด้านการออกแบบเนื้อหา โดยมีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน มีสมรรถนะด้านการรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เขียนสตอรี่บอร์ด การออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน และออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบเนื้อหา อย่างน้อย 3 ปี หรือ

                    - ผู้สำเร็จการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) สาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหา หรือเทียบเท่า

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขา e-Learning อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4 จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          นักออกแบบเนื้อหาบทเรียน นักการศึกษา ครู อาจารย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-BFLF-059B รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ICT-YKXH-060B วิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ICT-EOSF-064B เขียนสตอรี่บอร์ด
ICT-LDPD-065B ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน
ICT-WNPX-066B ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0002-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0364-A : สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ