คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          เป็นผู้มีความสามารถด้านการออกแบบเนื้อหา โดยมีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ มีสมรรถนะทางด้านการวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning  การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การกำหนดลักษณะสื่อที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          นักออกแบบเนื้อหา นักการศึกษา ครู อาจารย์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-MDOR-061B เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้
ICT-GJZE-062B วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning
ICT-SIES-063B ออกแบบกระบวนการเรียนรู้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0002-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0364-A : สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ