คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ โดยมีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้มีสมรรถนะทางด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning กำหนดลักษณะสื่อที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบและสร้างระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ และประเมินระบบจัดการการเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  ระดับ 5

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

                    - ผู้สำเร็จการระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ หรือ

                    - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  ระดับ 5

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 5 จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-MDOR-061B เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้
ICT-GJZE-062B วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning
ICT-SIES-063B ออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ICT-WQDD-078B ออกแบบระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
ICT-GXQD-079B สร้างระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้
ICT-YWBZ-081B ประเมินระบบจัดการการเรียนรู้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0364-A : สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ