คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาอีเลิร์นนิง อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ โดยมีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน มีสมรรถนะทางด้านการรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน การออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ การรวบรวมปัญหาและความต้องการระบบ การวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ และการติดตั้งบทเรียนตามข้อกำหนดของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  ระดับ 4

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

                    - ผู้สำเร็จการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขา e-Learning ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระดับ 4

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระดับ 4 จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-BFLF-059B รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ICT-LDPD-065B ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน
ICT-WNPX-066B ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้
ICT-ZFEM-076B รวบรวมปัญหาและความต้องการระบบ
ICT-JWIQ-077B วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
ICT-DHFI-080B ติดตั้งบทเรียนตามข้อกำหนดของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0364-A : สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ