คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคการสื่อสารโทรคมนาคมด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ที่สามารถประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงานภายใต้การแนะแนวจากหัวหน้างาน โดยมีสมรรถนะด้านตรวจแก้บริการ FTTx ติดตั้งบริการ FTTx ตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสง และติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสง ในขั้นควบคุม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 4
    - มีประสบการณ์ทำงานด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเที่ยบเท่า ในด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง หรือที่เกี่ยวข้อง และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับระบบสื่อสารสัญญาณไมโครเวฟ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง หรือ
    - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 3 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 4
    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 4 จำนวน 4 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-FRSU-449B ตรวจแก้บริการ FTTx ประยุกต์
ICT-RMJB-451B ติดตั้งบริการ FTTx ประยุกต์
ICT-HIGL-453B ตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสงประยุกต์
ICT-MRGZ-455B ติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสงประยุกต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0370-A : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
CB-0155-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CB-0356-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
CB-0308-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

ยินดีต้อนรับ