คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานขั้นปฏิบัติงานอย่างง่าย ทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา และต้องสามารถตรวจแก้บริการ FTTx ติดตั้งบริการ FTTx ตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสง ติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสง โดยขั้นปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 3
    - มีประสบการณ์ทำงานด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 3
    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพช่างช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 3 จำนวน 4 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-CJSS-448B ตรวจแก้บริการ FTTx เบื้องต้น
ICT-OZIH-450B ติดตั้งบริการ FTTx เบื้องต้น
ICT-KRGU-452B ตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสงเบื้องต้น
ICT-IROC-454B ติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสงเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0370-A : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
CB-0155-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CB-0356-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
CB-0308-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

ยินดีต้อนรับ