คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานขั้นปฏิบัติงานอย่างง่าย ทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา และต้องสามารถตรวจแก้บริการ FTTx ติดตั้งบริการ FTTx ตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสง ติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสง โดยขั้นปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 2

          - มีประสบการณ์ทำงานด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 2

          - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพช่างช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ระดับ 2 จำนวน 4 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-IUCP-129B ตรวจแก้บริการ FTTx เบื้องต้น
ICT-WWLM-131B ติดตั้งบริการ FTTx เบื้องต้น
ICT-VJNW-133B ตรวจแก้สายกระจายใยแก้วนำแสงเบื้องต้น
ICT-KHMQ-135B ติดตั้งสายกระจายใยแก้วนำแสงเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0155-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CB-0308-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

ยินดีต้อนรับ