คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (Game Concept Artist) ระดับ 5 ต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคปฏิบัติในการสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติสำหรับเกม ใช้องค์ความรู้เฉพาะ หรือแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีความเชี่ยวชาญในการวาดภาพ การออกแบบตัวละคร สิ่งแวดล้อมและวัตถุต่างๆ ภายในเกม รวมไปถึงการออกแบบภาพหลักของศิลปะในเกม  มีความเข้าใจในการวาดสตอรี่บอร์ดเกม สามารถวิเคราะห์ และประเมิน เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งทางเทคนิคและผลลัพธ์การดำเนินงานที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบรวมถึงสามารถนำเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทางเทคนิคและวิธีการให้กับผู้ปฏิบัติงานคนอื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (แนวคิดเกม) ระดับ 5
    • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการออกแบบศิลปะเกมหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ
    • มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบศิลปะสำหรับเกม (แนวคิดเกม) หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
    • ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ) ระดับ 4 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเกม อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (Game Concept Artist) ระดับ 5
    • ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพ อาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (Game Concept Artist) ระดับ 5 จำนวน 6 หน่วย

          ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบศิลปะเกม ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น นักสร้างสรรค์ภาพแนวคิด (Concept Artist) นักวาดสตอรี่บอร์ด นักสร้างสรรค์ภาพ 2 มิติ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT---5-005ZB วาดสตอรี่บอร์ดเกม ( Game Storyboard)
ICT---5-006ZB สร้างสรรค์ภาพ 2 มิติของตัวละคร วัตถุ สภาพแวดล้อมต่างๆ ของเกม (Creating 2D Character, Object or Environment)
ICT---5-006ZB ออกแบบตัวละครสำหรับใช้ในเกม (Character Design for Game)
ICT---5-006ZB ออกแบบและวาดภาพหลักในเกม (Key Art for Video Game)
ICT---5-006ZB ออกแบบและวาดสิ่งแวดล้อมในเกม (Game Environment Concept Art)
ICT---5-006ZB ออกแบบวัตถุประกอบฉากในเกม (Game Props Concept Art)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0261-A : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ