คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างติดตั้งสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างติดตั้งสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคการสื่อสารโทรคมนาคมด้านโครงข่ายใยแก้วนำแสง ที่สามารถประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงานภายใต้การแนะแนวจากหัวหน้างาน โดยมีสมรรถนะด้านปฏิบัติงานทางเทคนิคโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยภายใต้โครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม ทดสอบโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างติดตั้งสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม ระดับ 3

          - มีประสบการณ์ทำงานด้านสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในด้านสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม หรือที่เกี่ยวข้อง และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง หรือ

          - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างติดตั้งสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม ระดับ 2 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพช่างติดตั้งสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม ระดับ 3

          - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักช่างติดตั้งสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม ระดับ 3 จำนวน 3 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบรับ-ส่งสัญญาณใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-DJCS-145B ปฏิบัติงานทางเทคนิคโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม
ICT-NGFY-146B ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยภายใต้โครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม
ICT-BMQK-147B ทดสอบโครงข่ายใยแก้วนำแสงโดยอาศัยลม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ