คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมด้านโครงข่ายใยแก้วนำแสง ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการผลิตภาพด้านการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ โดยมีสมรรถนะในการประเมินโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ออกแบบระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงขั้นสูง บริหารจัดการทรัพยากรโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง การวางแผนปฏิบัติการระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง และการวางแผนเชิงกลยุทธ์โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ระดับ 5

          - มีประสบการณ์ทำงานด้านโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง หรือที่เกี่ยวข้อง และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง หรือ

          - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม อาชีพนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ระดับ 5

          - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ระดับ 5 จำนวน 5 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          วิศวกรโทรคมนาคม หรือนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง หรือผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-RYLE-163B ออกแบบระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงขั้นสูง
ICT-FNBQ-164B บริหารจัดการทรัพยากรโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง
ICT-XPHE-165B วางแผนปฏิบัติการระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง
ICT-MKOD-166B วางแผนเชิงกลยุทธ์โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง
ICT-TLC-5-001ZB ประเมินโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ