หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-TLC-5-001ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2563

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากร  วางแผนการฝึกอบรม ครบถ้วน เหมาะสม ดำเนินการฝึกอบรม ตามแผนที่กำหนด และประเมินผลการฝึกอบรม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
          ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
3521 ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์3522 ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
23105.01 ศึกษาแผนกลยุทธ์โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 1.1 ออกแบบชุดประเมินตามเกณฑ์เป้าหมายกำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 23105.01.01 120594
23105.01 ศึกษาแผนกลยุทธ์โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 1.2 สืบค้นข้อเท็จจริงและสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 23105.01.02 120595
23105.01 ศึกษาแผนกลยุทธ์โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 1.3 วิเคราะห์ผลประเมินและยืนยันความถูกต้อง 23105.01.03 120596
23105.02 ประเมินโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงเทียบกับแผนกลยุทธ์ 2.1 วิเคราะห์โครงข่ายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 23105.02.01 120599
23105.02 ประเมินโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงเทียบกับแผนกลยุทธ์ 2.2 ประเมินความเสี่ยงโครงข่ายและค้นหาแนวทางเลือกการปรับแผน 23105.02.02 120600
23105.03 จัดทำข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 3.1 วิเคราะห์และออกแบบทางเลือกการปรับปรุงโครงข่าย 23105.03.01 120603
23105.03 จัดทำข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 3.2 สังเคราะห์จากผลกระทบเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุง 23105.03.02 120604

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

          1. ความสามารถเกี่ยวกับการคาดการณ์เทคโนโลยี สภาวะธุรกิจ การตลาด และแนวโน้นการเปลี่ยนแปลงความต้องการ           2. ความสามารถการถามนำ การฟัง การสรุปประเด็น          3. ทักษะการวิเคราะห์ (Problem analysis, Risk analysis)           4. ทักษะการสร้างแบบจำลองความคิด           5. ความสามารถในการทำ Scenario analysis and planning          6. ทักษะการนำเสนอและสรุปประเด็น          7. ความสามารถเกี่ยวกับ Network and Technology Assessment          8. ทักษะการบูรณาการเทคโนโลยี (Technology Integration)          9. ความสามารถเกี่ยวกับ Knowledge creation,          10. ความสามารถเกี่ยวกับ Project planning          11. ความสามารถ Collaboration and Information collection

(ข) ความต้องการด้านความรู้

          1. ความรู้เกี่ยวกับ Network และ Data protocol          2. ความรู้เกี่ยวกับ Technology Trends          3. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา (Problem solving)          4. ความรู้เกี่ยวกับ Conceptual design          5. ความรู้เกี่ยวกับ Network design          6. ความเกี่ยวกับ Network assessment,           7. ความรู้เกี่ยวกับ Risk analysis and management          8. ความรู้เกี่ยวกับ Organizing and Project management          9. ความรู้เกี่ยวกับ Data analysis and analytic          10. ความสามารถ Information Integration          11. ความรู้เกี่ยวกับ Strategic Design and Planning          12. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนแบบ Log Frame


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. ผลจากการทดสอบ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. ผลจากการทดสอบ          2. ผลจากสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน          1. การประเมินผลการปฏิบัติงานจากแบบทดสอบภาคปฏิบัติ          2. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้ ผลจากการสัมภาษณ์ ผลจากแบบทดสอบภาคทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ           ผู้เข้าทดสอบควรคำนึงถึง การคาดการณ์เทคโนโลยี สภาวะธุรกิจ การตลาด และแนวโน้นการเปลี่ยนแปลงความต้องการ การถามนำ การฟัง การสรุปประเด็นการวิเคราะห์ (Problem analysis, Risk analysis) สร้างแบบจำลองความคิด ทำ Scenario analysis and planning  นำเสนอและสรุปประเด็นNetwork and Technology Assessment บูรณาการเทคโนโลยี (Technology Integration) Knowledge creation, Project planning Collaboration and Information collection(ข) คำอธิบายรายละเอียด          1. รวบรวมแผนและรายงานปฏิบัติการข้อมูลผลและรายงานปฏิบัติการ 3 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่เริ่มดำเนินการ(กรณีได้ดำเนินการมาน้อยกว่า 3 ปี)           2. รวบรวมแผนและรายงานผลดำเนินงานพิเศษข้อมูลผลและรายงานปฏิบัติการ 3 ปีย้อนหลัง           3. ออกแบบชุดประเมินโดยสร้างชุดคำถามทั้งแบบเปิดและปิด ให้ครอบคลุมตามแผนที่กำหนดไว้          4. สัมภาษณ์ผู้บริหารด้วยชุดคำถามแบบเปิดเป็นหลัก          5. สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติด้วยชุดคำถามแบบปิดที่เน้นเฉพาะเพื่ออธิบายหรือแสดงปฏิบัติงาน          6. ประเมินผลการศึกษาและยืนยันความถูกต้องรายงานจากกลุ่มเป้าหมาย          7. วิเคราะห์ข้อมูลโครงข่ายบนฐานการใช้งานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ด้วยเครื่องมือ Protocol analyzer และ Network analyzer          8. เปรียบเทียบระหว่างแผนและผลดำเนินงานบนเกณฑ์ฐานการแกว่งไกว +- 10%          9. เกณฑ์ตัดสินใจ (ขยาย, เปลี่ยนเทคโนโลยี) เมื่อขีดความสามารถของเทคโนโลยีโครงข่ายสามารถรองรับบริการของระบบที่ระดับ 70 % ตามแผนที่ออกแบบไว้และข้อมูลทางเทคนิคของผู้ผลิตอุปกรณ์ และตารางเทียบความสามารถอุปกรณ์          10. พิจารณากลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินแผน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปัจจัย (เร่งแผน, ไม่มีผลกระทบ, การคำนึงถึงงานแผนล่าช้า)          11. ใช้เครื่องมือประมวลผลทางสถิติ ประเมินความเสี่ยงดำเนินงานตามแผน และเลือกปัจจัยที่ส่งผลกระทบแผนที่ส่งผลกระทบหลัก 3 ปัจจัย          12. รวบรวมผลกระทบและแนวทางลดข้อจำกัดพร้อมหลักฐานและเหตุผลการวิเคราะห์          13. ศึกษา Learning case และ Best practice สำหรับกรณีปรับปรุงโครงข่าย Core Network บนฐานระบบโครงข่าย Core network ปัจจุบัน          14. วิเคราะห์และออกแบบทางเลือกการปรับปรุงโครงข่าย Core Network ให้มีคุณภาพบริการเทียบเท่าหรือดีกว่าโครงข่ายปัจจุบัน          15. วิเคราะห์ความเสี่ยง ผลกระทบ และจัดลำดับความสำคัญ โดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ 3 ระดับ ของแต่ละผลกระทบเชิงบวกและลบ          16. สังเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และแนวทางในการปรับปรุงจากปัจจัยเสี่ยง 3 ลำดับความสำคัญแรกที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ          17. จัดทำข้อมูลเสนอแผนทางเลือกเพื่อการปรับปรุง จำนวน 3 แผนทางเลือก บนฐานข้อมูลสังเคราะห์เพื่อการปรับปรุง          18. ทบทวนผลการดำเนินงานก่อนนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ผ่านสื่อ social media ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน          19. นำเสนอข้อมูลวิเคราะห์และแผนทางเลือกเพื่อการปรับปรุง โดยข้อมูลนำเสนอมีรายละเอียด ปัจจัยผลกระทบ ข้อจำกัด และทางเลือกเพื่อการปรับปรุง พร้อมอธิบายเหตุผล          20. ทบทวนผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยปรับข้อมูลและผลวิเคราะห์ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง          21. จัดทำรายงานผลดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียด ผลดำเนินงาน ข้อจำกัด และทางเลือกเพื่อการปรับปรุงจริง          22. จัดทำแผนปรับปรุงแผนปฏิบัติและแผนกลยุทธ์ ที่มีรายละเอียด ผลดำเนินงาน ข้อจำกัด ขั้นตอนและทางเลือกเพื่อการปรับปรุงจริง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้            1. สมรรถนะ 23105.01 ศึกษาแผนกลยุทธ์ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์          2. สมรรถนะ 23105.02 ประเมินโครงข่ายเทียบกับแผนกลยุทธ์ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์          3. สมรรถนะ 23105.03 จัดทำข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงโครงข่ายหลักโทรคมนาคม ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์ 


ยินดีต้อนรับ