หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงขั้นสูง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-RYLE-163B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบระบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงขั้นสูง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2563

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง



6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          เป็นผู้ที่สามารถออกแบบโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงโดยพิจารณาถึง ความจุ สถาปัตยกรรม ขนาดและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ของโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง (Core Network) เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานใน 1-3 ปีได้ รวมถึงติดตามการเติบโตปริมาณการใช้งานของโครงข่ายเทียบกับความจุของของโครงข่ายที่ได้รับการออกแบบไว้ จัดทำเอกสารการออกแบบ ทำรายงานและสรุปรายงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
          ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
3521 ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์3522 ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
23106.01 รวบรวมความต้องการการใช้งานโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 1.1 รวบรวมความต้องการ การใช้งานโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 23106.01.01 120605
23106.01 รวบรวมความต้องการการใช้งานโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 1.2 ออกแบบและเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีให้รองรับการบริการที่จะเกิดขึ้น 23106.01.02 120606
23106.02 จัดทำแผนการขยายโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 2.1 จัดทำแผนการขยายโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 23106.02.01 120607
23106.02 จัดทำแผนการขยายโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 2.2 จัดทำเอกสารการออกแบบและรายการอุปกรณ์โครงข่ายที่ต้องการขยายตามความต้องการการใช้งาน 23106.02.02 120608

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. การวิเคราะห์ทางสถิติ

 2. การใช้งาน Function ทางสถิติของMS Excel

 3. การใช้เครื่องมือสำหรับทำ Network diagram, Simulation tools

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางสถิติ

 2. ความรู้เกี่ยวกับสเป็คและความจุของอุปกรณ์ในโครงข่ายหลัก (Core Network)

 3. ความรู้เกี่ยวกับ Network Topology และ Network Configuration

 4. ความรู้เกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดซื้อและการขยายโครงข่าย

 5. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมจัดการเอการ เช่น MS Office เป็นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)



(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)




 1. ผลจากการทดสอบ



(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)




 1. ผลจากการทดสอบ

 2. ผลจากสัมภาษณ์



(ค) คำแนะนำในการประเมิน



          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง



(ง) วิธีการประเมิน




 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานจากแบบทดสอบภาคปฏิบัติ

 2. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้ ผลจากการสัมภาษณ์ ผลจากแบบทดสอบภาคทฤษฎี


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ



          ในการปฏิบัติให้คำนึงถึงความต้องการการใช้งานโครงข่ายหลักโทรคมนาคม แผนการขยายโครงข่ายตามความต้องการ การออกแบบและรายการอุปกรณ์โครงข่ายที่ต้องการขยายตามความต้องการ



(ข) คำอธิบายรายละเอียด




 1. รวบรวมความต้องการ การใช้งานโครงข่าย เช่น ความหนาแน่นการใช้งานข้อมูล

 2. วิเคราะห์ความต้องการ การใช้งานโครงข่าย เช่น ค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นต่อการออกแบบ

 3. จัดทำแผนการขยายโครงข่าย

 4. ติดตามการเติบโตปริมาณการใช้งานของโครงข่าย

 5. จัดทำรายงานต่าง ๆ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้  



          1. สมรรถนะ 23106.01 รวบรวมความต้องการการใช้งานโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์



          2. สมรรถนะ 23106.02 จัดทำแผนการขยายโครงข่ายตามความต้องการการใช้งาน ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์





 


ยินดีต้อนรับ