หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนเชิงกลยุทธ์โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-MKOD-166B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนเชิงกลยุทธ์โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2563

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          อาชีพนักเทคโนโลยีวางโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          เป็นผู้ที่สามารถบริหารจัดการจัดการทรัพยากรโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง กำหนดขนาด มาตรฐาน คุณภาพ ของช่องทางจราจรพร้อมกับมีการตรวจสอบเป็นประจำรวมทั้งมีการปรับเส้นทางตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพตามที่กำหนดและจัดทำรายงานนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อวิเคราะห์

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
          ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
3521 ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงและโสตทัศนูปกรณ์3522 ช่างเทคนิควิศวกรโทรคมนาคม7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
23203.01 ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร 1.1 ศึกษาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลขององค์กร 23203.01.01 120637
23203.01 ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร 1.2 วิเคราะห์แนวโน้มและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก-ภายในและคาดการณ์ การดำเนินงานขององค์กร 23203.01.02 120638
23203.01 ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร 1.3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 23203.01.03 120639
23203.02 การกำหนดกลยุทธ์โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 2.1 การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 23203.02.01 120662
23203.02 การกำหนดกลยุทธ์โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 2.2 การเสนอทางเลือกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 23203.02.02 120663
23203.02 การกำหนดกลยุทธ์โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 2.3 การประเมินข้อดีข้อเสียและความเหมาะสมทางกลยุทธ์ 23203.02.03 120664
23203.02 การกำหนดกลยุทธ์โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 2.4 การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ขององค์กร 23203.02.04 120665
23203.02 การกำหนดกลยุทธ์โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 2.5 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 23203.02.05 120666
23203.03 การนำไปสู่การปฏิบัติ 3.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ 23203.03.01 120670
23203.03 การนำไปสู่การปฏิบัติ 3.2 สื่อสารภายในหน่วยงาน 23203.03.02 120671
23203.03 การนำไปสู่การปฏิบัติ 3.3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 23203.03.03 120672
23203.04 การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ 4.1 กำหนดวิธีการประเมินตามตัวชี้วัด 23203.04.01 120676
23203.04 การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ 4.2 วางเกณฑ์การวัดผลและการแปลผล 23203.04.02 120677
23203.04 การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ 4.3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 23203.04.03 120678

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

          1. การใช้เครื่องมือวัด โปรแกรม และอุปกรณ์ที่จำเป็นในงานบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงโครงข่ายหลักโทรคมนาคม เช่น Diagnostic tool, Protocol Analyzer          2. การจัดทำเอกสารแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Work Instruction)          3. การจัดทำเอกสารแสดงแผนงานสำรองและแก้ไขกรณีฉุกเฉินในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน          4. การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา          5. การตัดสินใจในการแก้ไขเหตุการณ์วิกฤต

(ข) ความต้องการด้านความรู้

          1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงโครงข่ายหลักโทรคมนาคม  เช่น Protocol Analyzer          2. ความรู้เกี่ยวกับสเป็คของอุปกรณ์ในโครงข่ายหลักโทรคมนาคม           3. ความรู้เกี่ยวกับ Network Topology และ Network Configuration          4. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการโครงข่ายหลักโทรคมนาคม          5. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมจัดการเอการ เช่น MS Office เป็นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. ผลจากการทดสอบ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          1. ผลจากการทดสอบ          2. ผลจากสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน          1. การประเมินผลการปฏิบัติงานจากแบบทดสอบภาคปฏิบัติ          2. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้ ผลจากการสัมภาษณ์ ผลจากแบบทดสอบภาคทฤษฎี 

15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ           ผู้เข้าทดสอบควรคำนึงถึง เครื่องมือวัด โปรแกรม และอุปกรณ์ที่จำเป็นในงานบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงโครงข่ายหลักโทรคมนาคม เช่น Diagnostic tool, Protocol Analyzer จัดทำเอกสารแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Work Instruction) การปฏิบัติการโครงข่ายหลักโทรคมนาคม วิเคราะห์สาเหตุปัญหาในกรณีต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้น(ข) คำอธิบายรายละเอียด          1. คำนวณหาขนาดช่องการจราจร core network เพื่อให้คุณภาพช่องการจราจรจามที่กำหนด          2. กำหนดมาตรฐานของช่องจราจรเพื่อควบคุมคุณภาพ การเชื่อมต่อ และการทำงานประสานกันของอุปกรณ์ core network          3. ออกแบบเส้นทางการจราจร           4. กำหนดหลักการการจราจร routing principle          5. กำหนดเส้นทางการจราจร configuration          6. เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับการตรวจสอบคุณภาพของเส้นทางการจราจร          7. เตรียมเอกสารและรายละเอียดของแบบที่กำหนด           8. ทำการตรวจสอบเส้นทางจราจรและคุณภาพ          9. บันทึกผลการติดตามคุณภาพโครงข่าย core network เช่น traffic management tool (MRTG)          10. บันทึกผลการตรวจสอบ วิเคราะห์ และเสนอแนะ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง           11. จัดเตรียมรายละเอียด มาตรฐานและคุณภาพที่กำหนดของเส้นทางจราจร          12. ทำความเข้าใจผลการวิเคราะห์และตรวจสอบ          13. ทำการปรับเส้นทางการจราจรให้ตามมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนด          14. ติดตามผลการปรับเส้นทางการจราจรให้ตามมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนด          15. บันทึกผลก่อนดำเนินการ และหลังดำเนินการจัดเส้นทาง การจราจร เช่น สภาพการจราจร ปริมาณจราจรค่าพารามิเตอร์ ในแต่ละขั้นการจัดเส้นทางและการทดสอบจะบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแฟ้มข้อมูล excel file, word เช่น ค่า IP address, Port number, Routing configuration, Technical numbering เป็นต้น          16. ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดเส้นทาง การวัดค่าและทดสอบในแต่ละขั้นตอน จะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแฟ้มข้อมูล spread sheet (excel file, word) เป็นต้น          17. ค่าสถิติที่แสดงจากการติดตามคุณภาพโครงข่าย core network           18. จัดรวบรวมข้อมูล จากข้อ 15-17 มาจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารเพื่อการจัดเก็บ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้           1. สมรรถนะย่อย 23203.01 ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์          2. สมรรถนะย่อย 23203.02 การกำหนดกลยุทธ์โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์          3. สมรรถนะย่อย 23203.03 การนำไปสู่การปฏิบัติ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์          4. สมรรถนะย่อย 23203.04 การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ข้อสอบปฏิบัติ แบบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ