คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6   ได้แก่ ผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน บริหารและพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดการงานภายในและภายนอกองค์กร โดยเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการและวางแผนธุรกิจ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนทางด้านเทคนิคและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ  ระดับ 6 ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจ (Digital transformation) เช่น ผู้ประกอบการ นักพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect)  ผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ นักจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และครอบคลุมในทุกสาขาธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-CDXN-267B ความเข้าใจในธุรกิจ IT
ICT-QNTF-268B การวางแผนธุรกิจ IT
ICT-BBCE-269B การดำเนินการของธุรกิจ IT
ICT-DBVV-270B การนำแนวโน้มใหม่ใน IT สู่การปฏิบัติ
ICT-TNLQ-271B การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
ICT-XUFH-272B เอกสารทางเทคนิค
ICT-BGEQ-273B การนำเสนอ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0176-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
TP-0004-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
CB-0307-A : บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด
CB-0002-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0301-A : สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

ยินดีต้อนรับ