หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ความเข้าใจในธุรกิจ IT

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-CDXN-267B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ความเข้าใจในธุรกิจ IT

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst)

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect)

 


1 1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
1 2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล
1 2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ โจทย์ และวัตถุประสงค์ของธุรกิจได้ สามารถวิเคราะห์และกำหนดแนวคิดของธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนด ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และครอบคลุมในทุกสาขาธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจนักจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ITB11 แนวคิดของธุรกิจ IT (Concept of IT Business) 1.1 สามารถอธิบายแนวคิดและคุณลักษณะของธุรกิจ IT ได้ (Able to explain concepts and attributes of IT business) ITB11.02 120749
ITB11 แนวคิดของธุรกิจ IT (Concept of IT Business) 1.2 สามารถอธิบายห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ IT (Able to explain business value chain through understanding of IT resources and activities for business) ITB11.04 120750
ITB12 กลยุทธ์ของธุรกิจ IT (IT Business Strategy) 2.1 สามารถอธิบายกลยุทธ์ของธุรกิจ IT ได้ (Able to explain IT business Strategy) ITB12.03 120751
ITB12 กลยุทธ์ของธุรกิจ IT (IT Business Strategy) 2.2 สามารถอธิบายรูปแบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อสร้างกลยุทธ์ด้าน IT ได้ (Able to explain business environment analysis model for establishment of IT strategy) ITB12.04 120752

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะในการวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ

2. ทักษะในการกำหนดโจทย์ปัญหาทางธุรกิจ

3. ทักษะในการกำหนดแนวร่วมการดำเนินการระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Business-IT Alignment)

4. ทักษะในการประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes Management-BPM)

5. ทักษะในการกำหนดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ  โดยใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทรัพยากร บทบาทและกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ IT (Business Value Chain - Management and Control in IT Business, Value Chain in IT Business, Roles of IT in IT Business)

6. ทักษะในการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ IT (IT Business Strategies)

7. ทักษะในการจัดการธรรมภิบาล IT (IT Governance)

8. ทักษะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Analysis of the IT Business Environment) ผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์ธุรกิจของแบบจำลองต่างๆ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจ

2. ความรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาทางธุรกิจ

3. ความรู้เกี่ยวกับนิยามของธุรกิจ IT (Definition of IT Business)

4. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและคุณลักษณะของธุรกิจ IT (concepts and attributes of IT business)

5. ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes Management-BPM)

6. ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของธุรกิจ IT (IT Ecosystem)

7. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของธุรกิจ IT (Emerging Technologies)

8. ความรู้เกี่ยวกับการปรับกระบวนทรรศของธุรกิจ IT (Changes in IT Paradigm)

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

3. ผลจากการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบ(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบ ประเมินการสร้างความเข้าใจในธุรกิจ IT โดยกำหนดแนวคิดของธุรกิจ IT และกลยุทธ์ของธุรกิจ IT ได้ โดยในการประเมินต้องคำนึงถึงข้อปฏิบัติ คือ ผู้เข้ารับการประเมินสามารถแสดงความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์และกำหนดแนวคิดของธุรกิจ IT และกลยุทธ์ของธุรกิจ IT ได้อย่างเหมาะสม(ข) คำอธิบายรายละเอียด

แนวคิดของธุรกิจ IT คือ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจด้าน IT หรือธุรกิจที่มี IT เข้ามาเป็นองค์ประกอบหลัก โดยสามารถอธิบายแนวคิดและคุณลักษณะของธุรกิจ IT ได้ เข้าใจถึงห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยมีพื้นฐานจากองค์ความรู้ด้านทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ IT ซึ่งจะประกอบไปด้วยทักษะและความรู้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง กำหนดโจทย์ปัญหา นิยาม แนวคิดและคุณลักษณะของธุรกิจ IT กำหนดแนวร่วมการดำเนินการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และกำหนดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจซึ่งในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจในการตระหนักถึงคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ ร่วมกับองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของธุรกิจ IT โดยเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหม่ของธุรกิจ IT และการปรับกระบวนทัศน์ของธุรกิจ IT

ในด้านกลยุทธ์ของธุรกิจ IT จะต้องอธิบายกลยุทธ์ของธุรกิจ IT และอธิบายรูปแบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อสร้างกลยุทธ์ด้าน IT ได้ โดยอาศัยทักษะในการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ IT ทักษะในการจัดการธรรมภิบาล IT ซึ่งหมายถึงหลักการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรเพื่อบริหารความต้องการและจัดสรรลำดับความสำคัญของการให้บริการด้านเทคโนโลยีเข้ามาประกอบ  และทักษะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์ธุรกิจของแบบจำลองต่างๆ อันหมายถึงโมเดล (Model) ในวิเคราะห์การดำเนินงาน ความต้องการของลูกค้า สภาพปัญหา ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอก ตัวอย่างเครื่องมือการวิเคราะห์ธุรกิจ เช่น SWOT Analysis Framework และโมเดลอื่นๆ ทั้งนี้ในการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ IT ควรคำนึงถึงหลักการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคลและ  Data privacy ที่จำเป็น ทั้งในส่วนของธุรกิจ พนักงาน คู่ค้า และลูกค้าเป็นสำคัญ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย การกำหนดแนวคิดของธุรกิจ IT ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. การสอบข้อเขียนแบบปรนัย

2. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

3. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย การกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ IT ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. การสอบข้อเขียนแบบปรนัย

2. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

3. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

 ยินดีต้อนรับ