หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การนำแนวโน้มใหม่ใน IT สู่การปฏิบัติ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-DBVV-270B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การนำแนวโน้มใหม่ใน IT สู่การปฏิบัติ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst)

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect)

 


1 1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
1 2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล
1 2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    มีความเข้าใจใน Trend, Technology และ IT Standard ของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และเลือกวิธีการปรับปรุงสินค้า/บริการด้วยวิธีการทางธุรกิจและกิจกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับธุรกิจหลักตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
   1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และครอบคลุมในทุกสาขาธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจนักจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ITB41 การเปลี่ยนแปลงและการตอบสนองในธุรกิจ IT (Changes and Responses in the IT Business) 1.1 สามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ IT และอธิบายแนวโน้มของธุรกิจ IT ได้ (Able to understand changes in the IT business environment and explain IT business trends) ITB41.02 120919
ITB41 การเปลี่ยนแปลงและการตอบสนองในธุรกิจ IT (Changes and Responses in the IT Business) 1.2 สามารถอธิบายกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของธุรกิจ IT ได้ (Able to explain corporate activities to respond to changes in the IT business environment) ITB41.03 145137
ITB42 เทคนิคการบริการที่ดีที่สุดในธุรกิจ IT (State-of-the-art Services in IT Business) 2.1 สามารถอธิบายการให้บริการเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือล่าสุดได้ (Able to explain latest web and mobile services) ITB42.05 120920
ITB42 เทคนิคการบริการที่ดีที่สุดในธุรกิจ IT (State-of-the-art Services in IT Business) 2.2 สามารถอธิบายการรวมตัวกันของการบริการธุรกิจได้ (Able to explain convergence business service) ITB42.06 120921
ITB42 เทคนิคการบริการที่ดีที่สุดในธุรกิจ IT (State-of-the-art Services in IT Business) 2.3 สามารถอธิบายโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะของธุรกิจ IT ได้ (Able to explain smart infrastructure) ITB42.07 120922
ITB42 เทคนิคการบริการที่ดีที่สุดในธุรกิจ IT (State-of-the-art Services in IT Business) 2.4 สามารถอธิบายการบริการล่าสุดของธุรกิจ IT ได้ (Able to explain latest services in IT business) ITB42.08 120923

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ    1. วางแผนเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมจำแนกข้อดี ข้อเสียของแต่ละเทคโนโลยีออกมาได้    2. วางแผนเลือกประเภทงานบริการทาง IT สมัยใหม่ในรูปแบบที่เหมาะสม พร้อมจำแนกข้อดี ข้อเสียของแต่ละบริการออกมาได้ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

 1. ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ IT และแนวโน้มธุรกิจ IT2. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของธุรกิจ IT3. ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคจากการมาของเทคโนโลยี4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือล่าสุด 5. ความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวกันของการบริการธุรกิจ6. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะของธุรกิจ IT7. ความรู้เกี่ยวกับการบริการล่าสุดของธุรกิจ IT 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)       N/A (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)     1. ผลจากการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบ     2. ผลการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน    ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการนำแนวโน้มใหม่ใน IT สู่การปฏิบัติ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้วิธีการประเมิน1. ประเมินความรู้ด้วยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย2. ประเมินความรู้ด้วยการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ     ในการปฏิบัติติงานให้คำนึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจและสถานการณ์ปัจจุบันของโลก และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีหรือบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ที่กำหนดได้(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. สาเหตุของการเกิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านธุรกิจ IT2. บอกข้อดี ข้อเสียของแต่ละเทคโนโลยีและบริการทาง IT ได้3. กลุ่มเป้าหมาย และข้อจำกัดของเทคโนโลยีและบริการทาง IT ในปัจจุบัน4. การเลือกเทคโนโลยีและบริการทาง IT มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กำหนด5. นิยามของเทคโนโลยีและบริการทาง IT ในอดีตจนถึงปัจจุบัน6. เทคโนโลยีเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือล่าสุดในทางเทคนิค 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย การเปลี่ยนแปลงและการตอบสนองในธุรกิจ IT ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. การสอบข้อเขียนแบบปรนัย

2. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

3. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถยะย่อย เทคนิคการบริการที่ดีที่สุดในธุรกิจ IT ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. การสอบข้อเขียนแบบปรนัย

2. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

3. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

   


ยินดีต้อนรับ