หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การวางแผนธุรกิจ IT

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-QNTF-268B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การวางแผนธุรกิจ IT

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst)

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect)

 


1 1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
1 2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล
1 2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการวางแผน IT เพื่อการดำเนินธุรกิจ ที่มีความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีความเข้าใจถึงความสำคัญในการนำเครื่องมือ กรอบแนวทาง (Framework) หรือรูปแบบ (Model) ที่มีความเหมาะสมเข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถมองเห็นภาพเดียวกันในการใช้ IT เพื่อสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ได้เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการร่วมกัน จะต้องมีความรู้ และมีความความเข้าใจขั้นตอนในการทำ Enterprise Architecture หรือ สถาปัตยกรรมองค์กร และเข้าใจขั้นตอนในการจัดทำ Information Strategy Planning (ISP) และ Information System Master Plan (ISMP) รวมถึงมีแนวทางในการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมของระบบ IT แบบองค์รวมเพื่อลดช่องว่าในการดำเนินการตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และครอบคลุมในทุกสาขาธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจนักจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ITB21 การวางแผนธุรกิจ IT (IT Business Planning) 1.1 สามารถอธิบายการวางแผนกลยุทธ์ข้อมูลสารสนเทศได้ (ISP) (Able to explain Information Strategy Planning (ISP)) ITB21.04 120753
ITB21 การวางแผนธุรกิจ IT (IT Business Planning) 1.2 สามารถอธิบายเรื่องของ Enterprise Architecture (EA) ได้ (Able to explain Enterprise Architecture (EA)) ITB21.03 120754
ITB22 การนำธุรกิจ IT มาใช้ (IT Business Adoption) 2.1 สามารถอธิบายการนำทฤษฎีและกระบวนการของธุรกิจ IT มาใช้ได้ (Able to explain adoption of IT business method and procedure) ITB22.03 120755
ITB22 การนำธุรกิจ IT มาใช้ (IT Business Adoption) 2.2 สามารถอธิบายวิธีต่างๆในการจ้างเหมาบริการธุรกิจ IT (IT Business Outsourcing service) ได้ (Able to explain various IT Business outsourcing service) ITB22.04 120756

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถใช้ Software ด้านเอกสาร และการคำนวณ เช่น MS Word Page MS Excel หรือ Number

2. สามารถใช้ Software ด้านการนำเสนอ เช่น MS Power Point

3. สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศ

2. มีความรู้ความเข้าใจหลักพื้นทางในการการบริหารจัดการทางธุรกิจ

3. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในทางธุรกิจ เช่น SWOT Analysis

4. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีต่อธุรกิจเช่น Five Force Model

5. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น Porter's Generic Strategies, Marketing Strategies : 4P เป็นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน

2. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

3. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ผลการอบรม/การเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

2. ผลจากการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบ

3. ผลการทดสอบความรู้โดยใช้กรณีศึกษา(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

วิธีการประเมิน

1. เจ้าหน้าที่สอบต้องประเมินประวัติการทำงานว่าผู้เข้ารับการประเมินมีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจหรือการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และสรุปผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนด

2. เจ้าหน้าที่ต้องประเมินประวัติผู้เข้ารับการประเมินว่ามีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผ่านการอบรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสรุปผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่กำหนด

3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ IT Business

4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดทำกรณีศึกษาที่กำหนด

5. ผู้ที่ผ่านการประเมินในข้อที่ 1) และข้อที่ 2) ถึงจะมีสิทธิในการประเมินในข้อที่ 3 และ 4

6. ผู้ที่จะผ่านการประเมินจะต้องมีคะแนนในข้อที่ 3 และ 4 จะต้องมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนในแต่ละส่วน

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือ และคำศัพท์เฉพาะที่สำคัญ ดังนี้

1. Enterprise Architecture (EA) ตาม Zachman Framework TOGAF และ EGA Enterprise Reference Model

2. Information Strategic Planning

3. Information System Master Plan

4. การดำเนินการและวิเคราะห์ในข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 4 จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานอาชีพ IT Business กำหนด

(ก) คำแนะนำ

การประเมินผลผู้เข้ารับการประเมินในส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจ เนื่องจากเครื่องมือและรูปแบบในการวิเคราะห์มีหลายรูปแบบ เจ้าหน้าที่สอบสามารถประเมินความเหมาะสมของการการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ดังกล่าวได้ โดยอาจพิจารณาให้คะแนนแตกต่างกันตามประเภทและลักษณะของธุรกิจ(ข) คำอธิบายรายละเอียด

N/A

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย การวางแผนธุรกิจ IT ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. การสอบข้อเขียนแบบปรนัย

2. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

3. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย การนำธุรกิจ IT มาใช้ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. การสอบข้อเขียนแบบปรนัย

2. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

3. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

 ยินดีต้อนรับ