หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การนำเสนอ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ICT-BGEQ-273B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การนำเสนอ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst)

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect)

 


1 1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
1 2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล
1 2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
    ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถเข้าใจและอธิบายข้อกำหนดในการเตรียมงานนำเสนอ หลักการและวิธีการหลักในการเขียนงานนำเสนอ และวิธีการนำเสนอเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์และกำหนดแนวคิดของการนำเสนอและกลยุทธ์เทคนิคในการนำเสนอ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจใน ธุรกิจ องค์กร หรืออุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจและความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และครอบคลุมในทุกสาขาธุรกิจที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
นักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจนักจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ITC31 การนำเสนอ (Presentation) 1.1 สามารถอธิบายทักษะการสร้างสถานการณ์ในการนำเสนอได้ (Able to explain skills of composing scenario for the presentation) ITC31.04 120950
ITC31 การนำเสนอ (Presentation) 1.2 สามารถอธิบายทักษะการเขียน Power Point ได้ (Able to explain Power Point presentation writing skills) ITC31.05 120951
ITC31 การนำเสนอ (Presentation) 1.3 สามารถอธิบายทักษะการนำเสนอได้ (Able to explain presentation skills) ITC31.06 120952

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการนำเสนอ2. ทักษะการจัดทำสื่อนำเสนอ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เข้าใจการกำหนดวัตถุประสงค์การนำเสนอ2. เข้าใจหลักการระดมสมองและการเตรียมการสำหรับการนำเสนอ3. เข้าใจหลักการเขียนและลำดับสถานการณ์ในการนำเสนอ4. เข้าใจเทคนิคในการจัดทำสื่อนำเสนอ5. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำสื่อนำเสนอ6. เข้าใจหลักการทบทวนเอกสารการนำเสนอ7. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการนำเสนอ (Presentation tools) แบบต่างๆ เช่น Power point8. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการนำเสนองาน9. เข้าใจถึงการซักซ้อมก่อนการนำเสนอ การผ่อนคลายก่อนเริ่มต้นนำเสนอ การแนะนำตัว และการตอบสนองต่อปฏิกิริยาของผู้ชมหรือรับฟัง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   1. ตัวอย่างผลงานการจัดทำสื่อนำเสนอ   2. วีดีโอการนำเสนอเห็นเต็มตัว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   1. ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำสื่อนำเสนอ   2. ผลจากการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบ   3. ผลการสัมภาษณ์(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ผู้ประเมินตรวจประเมินการนำเสนอ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้วิธีการประเมิน1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement)

   ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ    หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการทดสอบประเมินความรู้และทักษะในการนำเสนอ ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจถึงการระดมสมองและการเตรียมการสำหรับการนำเสนอ เทคนิคในการจัดทำสื่อนำเสนอ และวิธีการนำเสนองาน(ข) คำอธิบายรายละเอียด   เทคนิคในการจัดทำสื่อนำเสนอ หมายถึง การเข้าใจส่วนประกอบของสื่อนำเสนอ การเลือกใช้สีและตัวอักษร การเลือกเทมเพลต การเลือก Layout การเขียนเนื้อหา วิธีการเขียนหัวข้อ การเลือกใช้แผนภูมิ แผนภาพประกอบในสื่อนำเสนอ   วิธีการนำเสนองาน หมายถึง การใช้ภาษากายอย่างมีประสิทธิภาพ การแต่งกายและภาพลักษณ์ เสียง การสบสายตา การใช้ท่าทางที่เหมาะสม การใช้ภาษาการเพื่อการเน้นย้ำ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย การนำเสนอ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1. การสอบข้อเขียนแบบปรนัย

2. แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์

3. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน 


ยินดีต้อนรับ