คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการผลิตภาพด้านการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ โดยมีสมรรถนะในการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับระบบสมองกลฝังตัว การออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 5

          - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ

          - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 5

          - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
วิศวกรไฟฟ้า (2151)
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (2152)
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (2512)

          นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาฮาร์ดแวร์ ผู้บริหารโครงการด้านระบบสมองกลฝังตัว 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-SYMB-109B ออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับระบบสมองกลฝังตัว
ICT-QOVE-110B ออกแบบด้านฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว
ICT-KOTT-111B ออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ