คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องมีความรู้ในด้านวิเคราะห์และออกแบบความต้องการด้านระบบเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ บำรุงรักษาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน
3. มีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนากระบวนการทำงาน 
4. สามารถใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย
5. มีความรู้การบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
7. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้
8. มีคุณธรรมและจริยธรรม 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมดิจิทัลสาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 6 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารจัดการระบบบริการเว็บ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสายงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารหลักฐานรับรอง ดังนี้
1.1 แสดงหลักฐานประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม เช่น แหล่งข้อมูล (Source Code Repository) 
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล  สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  อาชีพนักพัฒนาและบริหารข้อมูลระบบเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 6 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ ได้แก่ นักพัฒนาระบบโปรแกรมพนักงานบริษัทที่มีหน้าที่ดูแลเว็บ พนักงานไอที เจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลงานด้านไอที นักวิชาการ และอาจารย์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-LHXY-423B ออกแบบความต้องการระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-GCXX-425B บำรุงรักษาระบบเว็บด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-LCGL-412B ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0404-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ยินดีต้อนรับ