คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาชีพนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาชีพนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่สามารถนำความรู้ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดเป็นภูมิสารสนเทศเชิงประยุกต์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้
o    เข้าใจความรู้พื้นฐานของข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
o    สืบค้นและเรียกใช้ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ
o    ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแสดงข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
o    สร้างแผนที่และผลิตภัณฑ์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศได้ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อาชีพนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geomatics Technologist) ระดับ 5 ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า หรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
  • ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทางด้านภูมิสารสนเทศ อย่างน้อย 2 หลักสูตร หรือ
  • ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักทำแผนที่และนักสำรวจ (2165)

ผู้ทำงานในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ นักสารสนเทศภูมิศาสตร์ นักวิชาการสถิติ นักวิจัย วิทยากรบรรยายการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักสำรวจดิน นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่แผนที่ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมนักสถิติ วิศวกรชลประทาน นายช่างชลประทาน วิศวกร นักอุทกวิทยา เจ้าหน้างานอุทกวิทยา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นายช่างรังวัด เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการด้านการรับรู้ระยะไกล เจ้าหน้าที่สำรวจและนำเข้าข้อมูล นายช่างโยธา ช่างสำรวจ นายช่างไฟฟ้า และวิศวกรสำรวจ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจในงานด้านภูมิสารสนเทศ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-KVSM-486B เรียกใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Identify geographic information)
ICT-QFTX-487B แสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ตามวัตถุประสงค์ (Data Display)
ICT-EPHX-499B จัดทำข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Provide geographic information)
ICT-OTDY-500B ปรับปรุงขัอมูลทางภูมิศาสตร์ (Improve geographic information)
ICT-UPMJ-501B วิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Analysis geographic information)
ICT-TOEO-492B ระบุข้อมูลภาพ (Raster Data) (Specify image data (Raster Data))
ICT-BMAY-493B จัดการข้อมูลภาพ (Data Pre-Processing) (Manage and analyze image data (Data Pre-Processing))
ICT-OUIM-496B จัดทำแผนที่ (Layout) (Create a map (Layout))
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ