คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอดงาน สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้โดยมีสมรรถนะในการจัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย บริการจัดการวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายสำรอง และฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 5

                    - มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

                    - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ

                    - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 5

                    - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย

          3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ (2522)

          2131.30 ผู้บริหารระบบเครือข่าย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-TSRB-177B จัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย
ICT-VHFW-178B บริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์เครือข่ายสำรอง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0170-A : บริษัท ไอ.ที. โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
TP-0003-A : สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ