คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบบล็อกเชน (Blockchain developer) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบบล็อกเชน (Blockchain developer) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคด้านการพัฒนาระบบบล็อกเชนและการทดสอบระบบ ที่เข้าใจหลักการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น decentralized computing distributed computing cryptography  cyber security และ data analytics ดำเนินการพัฒนาระบบด้วยการเขียน Code ที่คำนึงถึงหลักการด้านความปลอดภัย (Security) หลักการด้าน Scalability และหลักการของเขียนตามแนวปฏิบัติที่ดี (guideline) รวมถึงการวางแผนการทดสอบและดำเนินการทดสอบ สามารถหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีล]และเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบบล็อกเชน ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาระบบบล็อกเชน ระดับ 4 จำนวน 2 หน่วย 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักทดสอบระบบ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-HBCT-360B พัฒนาระบบ Blockchain infrastructure
ICT-HHNJ-361B ทดสอบโปรแกรมย่อย Blockchain
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0404-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ยินดีต้อนรับ