คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบบล็อกเชน (Blockchain developer) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบบล็อกเชน (Blockchain developer) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความเข้าใจหลักการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น decentralized computing distributed computing cryptography cyber security และ data analytics ดำเนินการพัฒนาระบบด้วยการเขียน Code ที่คำนึงถึงหลักการด้านความปลอดภัย (Security) หลักการด้าน Scalability และหลักการของเขียนตามแนวปฏิบัติที่ดี (guideline) รวมถึงการวางแผนการทดสอบและดำเนินการทดสอบ มีเทคนิคในการประยุกต์หลักการในการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบบล็อกเชน ระดับ 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาระบบบล็อกเชน ระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักทดสอบระบบ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-MCQY-359B ออกแบบ Blockchain infrastructure
ICT-HBCT-360B พัฒนาระบบ Blockchain infrastructure
ICT-HHNJ-361B ทดสอบโปรแกรมย่อย Blockchain
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0404-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ยินดีต้อนรับ