คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 4 จะมีความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูล (Data Model) กระบวนการขั้นตอนทั้งหมดในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล โดยมีทักษะในการนำความรู้และทักษะเชิงธุรกิจมาวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ได้ สามารถหาข้อสรุปหรือตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเองเพื่อควบคุมคุณภาพงานได้ โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล  อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 4
-    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลอย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือ
-    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
-    มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
-    ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 3 
2.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล  อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 4
-    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 4 จำนวน 3 หน่วย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์สถิติ นักการตลาด วิศวกรข้อมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจในงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-DRMC-384B ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Verify Data Quality)
ICT-XQDI-385B ออกแบบความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล (Design data Security)
ICT-LYRA-391B สร้างการนำเสนอข้อมูล (Create data Visualization)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
TP-0004-A : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ยินดีต้อนรับ