คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีสมรรถนะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

  1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงาน
  3. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ
  4. มีทักษะในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน
  5. สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป
  6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
  7. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน   
  8. มีคุณธรรมและจริยธรรม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมดิจิทัลสาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 5 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 2 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่วางแผน บริหารจัดการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้านการตลาดดิจิทัล เช่น นักการตลาด นักวิเคราะห์การตลาด นักวิชาการ อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้านการตลาดดิจิทัล เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-RMBZ-287B วางแผนและบริหารตามกลยุทธ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ZXWU-291B ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0307-A : บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด
CB-0368-A : มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม
CB-0374-A : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
CB-0299-A : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ยินดีต้อนรับ