คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีสมรรถนะด้านการออกแบบเว็บไซต์ โดยจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการวางแผนการออกแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบรายละเอียดเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบสีสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบภาพสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบอักษรสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ

2. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้

4. สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้

5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

6. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

7. มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการควบคุมงาน

8. มีคุณธรรมและจริยธรรม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมดิจิทัลสาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์ ชั้น 4 ผู้ขอเข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

         บุคคลในกลุ่มอาชีพนักออกแบบเว็บไซต์และที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ในการออกแบบเว็บไซต์ เช่น
นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านการออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-NJAC-297B ออกแบบสีสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-SIKX-298B ออกแบบภาพสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ZZYW-299B ออกแบบอักษรสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ICT-ZXWU-291B ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมายและความปลอดภัยในวิชาชีพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0307-A : บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด
CB-0002-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0359-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ยินดีต้อนรับ