คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือ 3. ผ่านการฝึกงานในระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการประเมินไม่ต่ำกว่า 3 เดือน 4. ไม่เป็นโรคที่กฎหมายกำหนดว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์เป็นอุปสรรคในการทำงาน 5 โรค ดังนี้คือ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง (อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล http://www.doctor.or.th/article/detail/5368 สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี (N/A)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-1-101ZA เขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้น ๆ
THR-HOH-1-100ZA อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่าง ๆ
THR-HOH-1-096ZA สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-1-095ZA สนทนาเพื่อพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
THR-HOH-1-094ZA ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-1-092ZA วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
THR-HOH-1-091ZA พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว
THR-HOH-1-090ZA ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
THR-HOH-1-078ZA ตรวจสอบและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
THR-HOH-1-077ZA ดูแลรักษาการบริการลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
THR-HOH-1-056ZA รับและเก็บรักษาสินค้า
THR-HOH-1-054ZA ปฏิบัติงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมบริหารงานทั่วไป
THR-HOH-1-053ZA ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไป
THR-HOH-1-052ZA จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
THR-HOH-1-042ZA ศึกษาและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
THR-HOH-1-034ZA จัดการคนเมา
THR-HOH-1-032ZA สังเกตการณ์และตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก
THR-HOH-1-031ZA รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำงานและผู้คน
THR-HOH-1-030ZA ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น
THR-HOH-1-029ZA รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำงานและทรัพย์สิน
THR-HOH-1-028ZA จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในที่ทำงาน
THR-HOH-1-025ZA ให้ข้อมูลการบริการภายในโรงแรม
THR-HOH-1-021ZA จัดให้มีพนักงานขนสัมภาระและบริการขนสัมภาระ
THR-HOH-1-015ZA อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการเบื้องต้น
THR-HOH-1-014ZA ปฎิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย
THR-HOH-1-013ZA นำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
THR-HOH-1-012ZA สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติงานทั่วไป
THR-HOH-1-011ZA ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
THR-HOH-1-010ZA ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-1-009ZA ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
THR-HOH-1-006ZA ศึกษาหาความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ
THR-HOH-1-005ZA นำระเบียบปฎิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้
THR-HOH-1-004ZA ศึกษาและพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
THR-HOH-1-003ZA ทำตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน
THR-HOH-1-002ZA สื่อสารทางโทรศัพท์
THR-HOH-1-001ZA เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ