คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป หรือ 2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับการรับรอง ระดับ 1 หรือ 3. มีประสบการณ์การทำงานในระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการประเมินไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือ 4. ผ่านการฝึกงานในระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการประเมินไม่ต่ำกว่า 3 เดือน 5. ไม่เป็นโรคที่กฎหมายกำหนดว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์เป็นอุปสรรคในการทำงาน 5 โรค ดังนี้คือ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง (อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล http://www.doctor.or.th/article/detail/5368 สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี (N/A)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-2-063ZA รักษาความปลอดภัยระบบการเงินและบัญชี
THR-HOH-2-046ZA จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์
THR-HOH-2-040ZA สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
THR-HOH-2-035ZA บริการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งของมีค่า
THR-HOH-2-027ZA รับสำรองห้องพักและดำเนินตามขั้นตอนการสำรองห้องพัก
THR-HOH-2-026ZA ให้ข้อมูลด้านโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
THR-HOH-2-024ZA อำนวยความสะดวกโทรศัพท์สายออก
THR-HOH-2-023ZA รับและโอนโทรศัพท์สายเข้า
THR-HOH-2-022ZA ปฏิบัติหน้าที่ใช้ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติพีเอบีเอกซ์
THR-HOH-2-019ZA ดำเนินงานเกี่ยวกับบัญชีธุรกรรมทางการเงิน ณ จุดขาย
THR-HOH-2-018ZA จัดเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินของลูกค้า
THR-HOH-2-017ZA ต้อนรับและให้บริการด้านที่พัก
THR-HOH-2-016ZA ดำเนินการสำรองห้องพักผ่านระบบคอมพิวเตอร์
THR-HOH-2-008ZA ปฏิบัติงานธุรการ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ