คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป หรือ 2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับการรับรอง ระดับ 2 หรือ 3. มีประสบการณ์การทำงานในระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการประเมินไม่ต่ำกว่า 5 ปี 4. ไม่เป็นโรคที่กฎหมายกำหนดว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์เป็นอุปสรรคในการทำงาน 5 โรค ดังนี้คือ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง (อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล http://www.doctor.or.th/article/detail/5368 สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี (N/A)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-3-107ZA เป็นผู้นำและบริหารคน
THR-HOH-3-104ZA อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน
THR-HOH-3-103ZA ใช้ภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน
THR-HOH-3-102ZA เขียนจดหมายธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-3-097ZA ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้
THR-HOH-3-093ZA อ่านและเข้าใจคำสั่งพื้นฐาน คำแนะนำ และแผนภาพ
THR-HOH-3-089ZA บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน
THR-HOH-3-088ZA จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
THR-HOH-3-086ZA จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน
THR-HOH-3-084ZA ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน
THR-HOH-3-083ZA ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
THR-HOH-3-076ZA สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน
THR-HOH-3-075ZA จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนา รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
THR-HOH-3-073ZA เตรียมและจัดการฝึกอบรม
THR-HOH-3-071ZA วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
THR-HOH-3-068ZA ประเมินระบบการประเมินผล
THR-HOH-3-062ZA อ่านและเข้าใจรายงานสถานะทางการเงิน
THR-HOH-3-059ZA รักษาระบบการเงินและบัญชี
THR-HOH-3-058ZA ตรวจสอบขั้นตอนทางบัญชีและการเงิน
THR-HOH-3-057ZA ออกแบบ จัดทำ และนำเสนอรายงานรูปแบบต่าง ๆ
THR-HOH-3-055ZA จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า
THR-HOH-3-048ZA เก็บรักษาฐานข้อมูลในรูปแบบเอกสารและการนำมาใช้
THR-HOH-3-047ZA รวบรวมและนำเสนอข้อมูลของสินค้า
THR-HOH-3-044ZA จัดทำและนำเสนอรายงาน
THR-HOH-3-038ZA รับและแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า
THR-HOH-3-037ZA วางแผนและดำเนินการอพยพออกจากอาคาร
THR-HOH-3-036ZA อำนวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
THR-HOH-3-020ZA ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีธุรกรรม (Night Audit)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ