คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่ชำนาญการในอาชีพ มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. มีอายุตั้งแต่ 28 ปีขึ้นไป หรือ 2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หลังจากได้รับการรับรอง ระดับ 3 หรือ 3. มีประสบการณ์การทำงานในระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการประเมินไม่ต่ำกว่า 8 ปี 4. ไม่เป็นโรคที่กฎหมายกำหนดว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์เป็นอุปสรรคในการทำงาน 5 โรค ดังนี้คือ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง (อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล http://www.doctor.or.th/article/detail/5368 สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี (N/A)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-4-106ZA พัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน
THR-HOH-4-105ZA พัฒนาและนำแผนปฏิบัติการมาใช้
THR-HOH-4-099ZA อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง
THR-HOH-4-098ZA พูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
THR-HOH-4-087ZA จัดการความหลากหลายในที่ทำงาน
THR-HOH-4-085ZA สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
THR-HOH-4-082ZA บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
THR-HOH-4-081ZA บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
THR-HOH-4-074ZA วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ
THR-HOH-4-072ZA วางแผนและดำเนินการฝึกอบรม
THR-HOH-4-067ZA จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ
THR-HOH-4-066ZA จัดทำรายงานทางการเงิน
THR-HOH-4-065ZA บริหารและควบคุมต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ
THR-HOH-4-060ZA บริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ
THR-HOH-4-049ZA จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก
THR-HOH-4-045ZA วางแผนและดำเนินกิจกรรมรณรงค์ทางการตลาดต่าง ๆ
THR-HOH-4-043ZA จัดงานประเภทต่าง ๆ
THR-HOH-4-039ZA พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานด้านกิจกรรมการขาย
THR-HOH-4-033ZA รักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลสำคัญ
THR-HOH-4-007ZA จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ