คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญในอาชีพ มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป หรือ 2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจากได้รับการรับรอง ระดับ 4 หรือ 3. มีประสบการณ์การทำงานในระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการประเมินไม่ต่ำกว่า 10 ปี 4. ไม่เป็นโรคที่กฎหมายกำหนดว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์เป็นอุปสรรคในการทำงาน 5 โรค ดังนี้คือ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม และโรคพิษสุราเรื้อรัง (อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล http://www.doctor.or.th/article/detail/5368 สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่มี (N/A)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-HOH-5-061ZA จัดการบัญชีค่าจ้าง
THR-HOH-5-051ZA วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
THR-HOH-5-050ZA วางแผนและสร้างระบบและกระบวนการทำงาน
THR-HOH-5-041ZA พัฒนาและดำเนินการตามแผนธุรกิจ
THR-HOH-5-064ZA บริหารจัดการตามสัญญาข้อตกลง
THR-HOH-5-069ZA จัดระบบประเมินผลการฝึกอบรม
THR-HOH-5-070ZA ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
THR-HOH-5-079ZA บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
THR-HOH-5-080ZA จัดการด้านทรัพย์สินที่เป็นวัตถุ อาคารและสาธารณูปโภค

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 6
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ