หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-078ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ตรวจสอบและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.09.080.1 : ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1.09.080.2 : จัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
1.09.080.3 : ดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ยินดีต้อนรับ