หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-091ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.09.242.1 : ระบุถึงความจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมในการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ประโยชน์ทางเพศจากเด็กของนักท่องเที่ยว
1.09.242.2 : ประเมินการดำเนินงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม ที่สามารถวัดผลการป้องกันการใช้ประโยชน์ทางเพศจากเด็กของนักท่องเที่ยว
1.09.242.3 : จัดเตรียมนโยบายในการทำงานที่ส่งเสริมการถือปฏิบัติและการดำเนินงานเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ทางเพศจากเด็กของนักท่องเที่ยว

ยินดีต้อนรับ