หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้น ๆ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-101ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
เขียนข้อความภาษาอังกฤษสั้น ๆ
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.10.117.1 : สามารถจดบันทึกข้อความที่ได้ฟังมา
1.10.117.2 : เขียนข้อความสั่งการสั้น ๆ
1.10.117.3 : เขียนข้อความสั้น ๆ เพื่อแสดงความขอบคุณ การขอโทษ และอธิบายเหตุผล

ยินดีต้อนรับ