หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-011ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.01.017.1 : สามารถสื่อสารกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานที่มาจากภูมิหลังที่หลากหลาย
1.01.017.2 : รับมือกับปัญหาการเข้าใจผิดที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ยินดีต้อนรับ