หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-003ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ทำตามระเบียบปฏิบัติ ด้านสุขลักษณะในสถานที่ทำงาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.01.005.1 : ปฏิบัติตามระเบียบด้านสุขลักษณะ
1.01.005.2 : ระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขลักษณะ
1.01.005.3 : ดำรงรักษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่วนบุคคล

ยินดีต้อนรับ