หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่าง ๆ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-100ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
อ่านข้อมูลทั่วไปและสื่อต่าง ๆ
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.10.116.1 : ระบุวัตถุประสงค์ของข้อมูลหรือสื่อที่อ่าน
1.10.116.2 : ประยุกต์กลยุทธ์การอ่านเพื่อจับใจความ
1.10.116.3 : ประยุกต์กลยุทธ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ยินดีต้อนรับ