หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ศึกษาและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-042ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ศึกษาและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.05.119.1 : สืบค้นข้อมูลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจุบัน
1.05.119.2 : สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อกำหนด ข้อควรปฏิบัติ และประเด็นที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1.05.119.3 : นำข้อมูลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปใช้

ยินดีต้อนรับ