หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-090ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.09.241.1 : ระบุประเด็นที่นักท่องเที่ยวมีการใช้ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
1.09.241.2 : อธิบายการดำเนินการระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวใช้ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
1.09.241.3 : อธิบายการดำเนินงานที่สามารถทำได้และสร้างความตระหนักในที่ทำงานเพื่อปกป้องเด็กจากการใช้ประโยชน์ทางเพศของนักท่องเที่ยว

ยินดีต้อนรับ