หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-010ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.01.016.1 : สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
1.01.016.2 : สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
1.01.016.3 : ทำงานเป็นทีม

ยินดีต้อนรับ