หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-092ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.09.243.1 : ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.09.243.2 : จัดการขยะ
1.09.243.3 : ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
1.09.243.4 : สรรหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้
1.09.243.5 : ประยุกต์ใช้เรื่องราวและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยินดีต้อนรับ