หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-1-096ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
สื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยสมรรถนะย่อย
1.10.112.1 : ตอบคำถามทั่ว ๆ ไปทางโทรศัพท์
1.10.112.2 : ตอบสนองต่อคำสั่งหรือคำร้องขอของลูกค้า
1.10.112.3 : ทำการโทรออกเพื่อขอรายละเอียดในการใช้บริการภายในโรงแรม
1.10.112.4 : รับมือกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
1.10.112.5 : ทำการร้องเรียน

ยินดีต้อนรับ